Informacje ogólne

 1. Właścicielem serwisu Aleja Projektów jest firma „Usługi projektowe” Marcin Brylowski (zwana dalej Sprzedającym), z siedzibą w Grzybnie, ul. Świerkowa 14, 83-300 Kartuzy; NIP: 589-156-97-20; REGON: 220594609.
 2. alejaprojektow.pl prowadzi sprzedaż projektów architektonicznych na podstawie oprogramowania własnego i za pośrednictwem sieci Internet, pod adresem url: http://www.alejaprojektow.pl
 3. alejaprojektow.pl nie jest właścicielem prezentowanych w serwisie towarów (projektów) i nie ponosi wobec osób trzecich odpowiedzialności za szkody wynikłe z nieprawdziwości, nieścisłości lub niepełności danych i informacji zawartych w ofercie, a w szczególności dotyczących właściwości i jakości poszczególnych towarów (projektów).

Realizacja zamówienia

 1. Sprzedaż odbywa się poprzez Internet w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy Pracownią architektoniczną posiadającą prawo do sprzedaży projektu, a Użytkownikiem Serwisu (Kupującym).
 2. Zamówienia na produkt/y przyjmowane są za pośrednictwem:
  • Serwisu internetowego (elektroniczny formularz zamówienia),
  • telefonu pod numerem: 668 843 362 lub 503 31 35 36
 3. Wiążące są zamówienia poprawnie złożone, potwierdzone telefonicznie przez Użytkownika Serwisu (Kupującego) i zawierające wszystkie niezbędne dane do jego realizacji. W przypadku składania zamówienie przez osoby prawne dodatkowo podane muszą być:
  • nazwa firmy,
  • NIP.
 4. Złożenie zamówienia przez Kupującego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
 5. Formularz zamówienia może być dostarczony pocztą elektroniczną, listem poleconym, bądź bezpośrednio do siedziby ALEJAPROJEKTOW.PL.
 6. Zamówienia, których nie uda się potwierdzić, nie będą realizowane.
 7. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia, jeżeli dane podane przez Kupującego w formularzu zamówienia będą niepełne.
 8. Osoba fizyczna składająca zamówienie musi mieć ukończone 18 lat oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.
 9. Ceny towarów znajdujących się w ofercie sklepu internetowego wyrażone są w Złotych Polskich i są cenami brutto – obejmują podatek VAT w wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów.
 10. Sprzedający zobowiązują się do wysyłki zamówionych projektów (wraz z fakturą VAT) na adres zamawiającego w ciągu dziesięciu dni roboczych licząc od:
  • daty potwierdzenia przyjętego zamówienia, jeśli projekt jest opłacany za pobraniem pocztowym,
  • daty otrzymania zapłaty na konto Pracowni, jeśli projekt jest opłacany z góry.

  Ww. terminy zostaną dotrzymane, jeśli nie zaistnieją szczególne okoliczności, które uniemożliwią wysyłkę projektów, o czym Sprzedający natychmiast powiadomią Kupującego.

 11. Sprzedający pokrywa koszty związane z dostawą projektu do Kupującego na terenie kraju.
 12. Forma i sposób rozliczenia dla wysyłek zagranicznych będzie każdorazowo ustalana pomiędzy Sprzedającym, a Kupującym dokonującym transakcji w Serwisie.

Transakcja kupna sprzedaży

 1. Wszystkie transakcje zawierane są pomiędzy Sprzedającym, a Kupującym na podstawie przepisów kodeksu cywilnego, ustawy z 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141 poz. 1176 oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz. 1204).
 2. Przedstawiona oferta w sklepie internetowym nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, jest jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań (zgodnie z art. 71 k.c.). Zastrzegamy sobie prawo do niezrealizowania zamówień z ważnych powodów ekonomicznych.

Gwarancja i zwroty

 1. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez Kupującego i dostawcę przesyłki.
 2. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki Kupujący jest zobowiązany zgłosić ten fakt dostawcy i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym.
 3. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 (Dz.U. z 2000 r. Nr 22 poz. 271 z późniejszymi zmianami), konsument może zrezygnować z zakupu dokonanego na zasadach sprzedaży wysyłkowej, bez podania przyczyny, jeśli w ciągu 14 dni od daty otrzymania towaru zgłosi fakt odstąpienia od umowy Sprzedawcy. Zgłoszenie chęci odstąpienia od umowy należy dokonać:
  • telefonicznie,
  • wiadomością e-mail.

  na dane podane podczas realizacji zamówienia przez Sprzedającego.

 4. Zwracany towar nie może nosić śladów użytkowania, kopiowania. Musi być dostarczony w stanie nienaruszonym, umożliwiającym dalszą sprzedaż. Zwrot towaru należy każdorazowo ustalić ze Sprzedającym. Towar nie spełniający powyższych warunków nie zostanie przyjęty do zwrotu.
 5. Koszty związane z dostawą zwracanego towaru do Sprzedającego pokrywa Kupujący. Przesyłki realizowane na koszt Sprzedającego nie będą przyjmowane i będą zwracane do nadawcy.
 6. Reklamacje każdorazowo należy zgłaszać Sprzedającemu za pomocą:
  • telefonicznie,
  • wiadomością e-mail.

  posługując się danymi podanymi podczas realizacji zamówienia przez Sprzedającego.

 7. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest przesłanie towaru na adres siedziby Sprzedającego z załączonym opisem wady i kserokopią faktury VAT.
 8. W przypadkach uzasadnionych reklamacji lub zwrotów spełniających ww. warunki, gwarantujemy zwrot należności, stanowiący równowartość zakupionego towaru. Należności będą regulowane drogą przelewu bankowego, na konto wskazane przez Kupującego w terminie 14 dni od daty otrzymania podpisanej faktury korygującej.

Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. „O ochronie danych osobowych” (Dz. U. Nr 133, poz. 883). Dane przechowywane są w systemie komputerowym i służą do:
  • weryfikacji zamówienia,
  • kontaktu z Kupującym,
  • przesyłania informacji promocyjno-marketingowych po wcześniejszej akceptacji Kupującego.

  Kupującemu przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.

 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji. Sprzedający zastrzega sobie również prawo do wycofania poszczególnych towarów z oferty
 3. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania w Serwisie.
 4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu bez wcześniejszego informowania o tym Kupujących. Aktualna wersja Regulaminu będzie każdorazowo dostępna w Serwisie Sprzedawcy i obowiązuje od momentu jej zamieszczenia.
 5. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.